������������������� ������� - ����� � �������

����� ����� � �����

���������� �� �������������� ��������
 � ������� �
����������


������ (���������) ��������, ��������...
 � �� � ���������
��������


� �������� - ������ ������ � ����������
 � ������� - ������
� ��������


����� �� �������������
 � �����


����������� �������, ��������������� � ��������
 � ������
�����������
�������


������������������� �������������
 � �������-
������������
�����������

��������� ����������  �  ���������  �  ������  �  �����

5 ���� 2008 (238 ���� 6 ����� �����)

��������� ������� ��� ����� 4 ����� ��� ������ ��������� ������� ���. � ������ ����� ��� �� ���������������� ��� ��������� ����������. ������ ��� ������������ � �����, ������, ����� � �����. � ���������� ����� ������ � ��� ������ ������ �������� A, B, C, E, � ����� tannini, polifenoli, caffeina (teina), proteine, carotenoidi � ��������� ������ ����������. ������ ����� �������� �������� ��������� �������� ������ ��������, �. �. ������ ��������� ���������. ������ ���� �������� ������ ������� ��� ��������� polifenoli, �������������� ������ � �������� ��������.


���������: �������� �������� / ����������: 3470 / �������: 1 / ������� �������:
21 ����� 2008 (314 ���� 5 ����� �����)

������ ����������� ���� ������� ��������� ��������� ������, �������������� �� ����-�� ������� ��������� ����������� �������������� ������ 90-�: ���������� ��� �������� ��������������, ��������� ��������������� ������ ����� �����; ������� 27 ���. �������� � 23 ���. ��������, ��������� ������������ ��������������� � ������������������ �������! �� ����� ���������� ������������������� ������� ������, � ������� �������� �� �������� � ������������. ���� ���������� �� �������������� ���������� ���� �� ������� ����� ���������� �������!


���������: �������� �������� / ����������: 1457 / �������: 3 / ������� �������:
20 ������� 2007 (406 ���� 5 ����� �����)

�������� ����� ������� ���������� ������. �� ����������� ��� � ��������� ��������. ������� �� � ����� �������� ��������� �����, ������� ����� ������� ������, ��� ������, ������� ��� ���� ������ ��� ����. �� ��� �� �������� ����� ����� - ������� ������������� ������ �������� �� ���� �������. � ��������� � � ���, ����� ������ ��� ������������ ������ ��������, � ��� �� � ���, ��� �� ��� ���������� ��������� ���������� �������� �������������, ����������� � ����������� �������� ��������������� ����������� �������� ������ ��������� �������.


���������: �������������� ������������� / ����������: 1728 / �������: 2 / ������� �������:
20 ������� 2007 (406 ���� 5 ����� �����)

�������� ������ �� ��� ������ ����� ��������, �� ������� ��� ������������ � ��������� ���������, ������� ����� ���������� � ����� ���������. � ������ �� ��� ������, ��� � ��� ������ �� ��������. ������ ��������� �������, ������������ ���� ������ �� ����������� � ������� ���������� ��� �����������, ��������, ��� �������� �������� ����������� ���� �� �� � ������� ������� ��������, ���� �� �������. � ��� ������ �������� � �������� ����, � ��� ���������� �������� �� ��� ���, �� ���������� � ������ ������������� ���� ������������ ���������������� ���������� �������� ������� � ������������� � �������� ���� ������ ���������� �������.


���������: �������������� ������������� / ����������: 2255 / �������: 3 / ������� �������:
20 ������� 2007 (406 ���� 5 ����� �����)

� ��������� ���� ���������� � ����- ���� ��� ������ ������ � ����. ������ ��� ���� �� ������ ������������, ��� ���� ����� �������������� ��� ������������ ����������� ����, ������� ������� ���������� ����������, ������� � ��� ����� � ����� ��� ��� ������� �����������. � ����� ��� ����� ��������� ������� ������� ������ � ��������� ������ ������� ����� �������������.


���������: �������������� �������������, �������� �������� / ����������: 1547 / �������: 3 / ������� �������:
« 1 2

��������!
X
  • �� ������ ����� ������� ������ ����������� ��������?
  • ����� ���������� ����������� �����������?
  • ������� �������� ������ � ����?

�����, ����� ������ � ���������� ���������, �������� � ���� �������� ���� ������ �� ���������� ����������� "������� ������������� �����", � ����� � �������������� ��������� � ����!

��� e-mail: *
���� ���: *